TUT.BY вместе с Галереей TUT.BY запускает проект "Арт-календарь-2015. Дни рождения творцов и творений". Каждый день в лаконичной форме мы будем публиковать любопытные и малоизвестные факты о людях или произведениях, являющихся частью культурной жизни страны. Никаких пространных биографий или описаний, только уникальные части мозаики, которые демонстрируют богатое культурное прошлое, настоящее и, можно полагать, будущее Беларуси.      

Фото: дирекция Могилевского областного художественного музея им. Масленикова
Фото: дирекция Могилевского областного художественного музея им. Масленикова

1 февраля 1914 года на Могилевщине родился живописец Павел Маслеников, народный художник Беларуси, признанный мастер пейзажа, сценограф и педагог. Его картина "Брошенный хутор" особенная: она написана в 1986-м чернобыльском году. Возможно, это совпадение, и для художника было не принципиально, какая именно катастрофа поселила тишину в человечьем жилье: война ли это, индустриализация ли, одиночество… И над всей этой грустью-печалью – великолепие зимы, белое праздничное убранство, одновременно грусть и восторг.

Это самая первая работа художника, которая поступила в могилевский музей в 1992 году. В 1994 году в Могилевском областном художественном музее произведений художника было уже достаточно, чтобы открыть там его галерею. А в 1996 по указу президента имя художника было присвоено всему музею. Еще через год рядом с музеем установили бронзовый бюст работы скульптора Владимира Летуна.

Родоначальник целой династии художников и искусствоведов, Павел Маслеников оказал существенное влияние на развитие школы пейзажной живописи в Беларуси и становление высшего художественного образования в стране. Благодаря его инициативе в Белорусской академии искусств открылись новые специальности. После окончания войны до 1960 года он работал в Большом театре оперы и балета художником-постановщиком, а также оформлял спектакли в Купаловском театре и Государственном русском драматическом театре имени Максима Горького.


Фото: www.vitbichi.by
Фото: www.vitbichi.by
1 лютага 1914 года на Магілёўшчыне нарадзіўся жывапісец Павел Масленікаў, народны мастак Беларусі, прызнаны майстар пейзажа, сцэнограф і педагог. Яго карціна "Пакінуты хутар" незвычайная: яна напісана ў 1986-м чарнобыльскім годзе. Магчыма, гэта супадзенне, і мастаку не прынцыпова было, якая катастрофа пакінула цішыню ў чалавечым жыллі: ці вайна, ці індустрыалізацыя, ці адзінота... Па-над усім гэтым смуткам - хараство зімы, святочнае белае ўбранне і адначасова сум і захапленне.

"Пакінуты хутар" - самая першая праца мастака, якая паступіла ў магілёўскі музей у 1992 годзе. У 1994 годзе ў Магілёўскім абласным мастацкім музеі твораў мастака было ўжо дастаткова, каб адкрыць там яго карцінную галерэю. У 1996 годзе па указе прэзідэнта імя мастака надалі ўсяму музею. Яшчэ праз год каля музея ўстанавілі бронзавы бюст аўтарства скульптара Уладзіміра Летуна.

Пачынальнік дынастыі мастакоў і мастацтвазнаўцаў, Павел Масленікаў аказаў найбольшы ўплыў на развіццё школы пейзажнага жывапісу ў Беларусі і вышэйшай мастацкай адукацыі ў краіне. Дзякуючы яго ініцыятыве ў Беларускай акадэміі мастацтваў адкрылася шмат новых спецыяльнасцей. Пасля завяршэння вайны да 1960 года ён працаваў мастаком-пастаноўшчыкам у Вялікім тэатры оперы і балета і таксама афармляў пастаноўкі ў Купалаўскім тэатры і Дзяржаўным рускім драматычным тэатры імя Максіма Горкага.


Pavel Maslenikov, a painter, People's Artist of Belarus, a recognized master of landscape, a scenic designer and a professor, was born on February 1, 1914 in Mogilev. His painting "Abandoned farm" is special: it was created in 1986, when after the Chernobyl explosion some regions of Belarus became deserted as all local residents fled away because of the nuclear disaster. It might have been just a coincidence, and maybe the trouble that brought silence to people"s home – be it war, industrialization or anything else – wasn"t of great importance for the artist. And above this mournful site a gorgeous winter is reigning in its festive white apparel with sadness and delight at the same time.

This is the first artist"s work in Mogilev museum that was brought there in 1992. By 1994 the Arts Museum of Mogilev region had collected enough works to open a picture gallery of Pavel Maslenikov. Two years later, in 1996, a decree by the President about the naming of the whole museum after the painter was issued. Next year a bronze bust of Pavel Maslenikov, created by sculptor Vladimir Letun, appeared close to the museum.

The founder of a dynasty of artists and art critics, Paul Maslenikov had a significant influence on the development of landscape painting in Belarus and on the establishment of higher arts education in the country. Thanks to him, new specializations opened in the Belarusian Academy of Arts. After the war he worked at the National Academic Bolshoi Opera and Ballet Theatre as a production designer until 1960, and also designed productions in Yanka Kupala Theatre and the State Russian Drama Theater of Maxim Gorky.
-30%
-20%
-10%
-15%
-5%
-15%
-15%
-50%
-50%
-30%
-30%
0067995